<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4170738422775504353\x26blogName\x3d%E2%99%A5+syuti+moimoi+%E2%99%A5\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://syutilicious.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://syutilicious.blogspot.com/\x26vt\x3d8140771146641954367', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Specs
Way Out
Credits
+ follow DashboardGratisan Musik
Sem break :D
SundaySunday, July 15, 2012

Assalamualaikum.. Lama gila tak menulis. Hahaha blur pastu busy gila sem ni.. Now dah sem break so inshaallah ade masa lah kot nak menulis.. Fuhh habis final pukul 4.15 terus amik barang dan cabut balik Perak. Haha memang tak ah nak stay arau lelama. Boleh gila faham dak?! Dengan suasana yang aku rasa tak masuk dengan aku. Erghh >.<

Tadi kemas bilik. Susun baju dan susun buku. Hopefully sem depan lebih baik dari sem ni ya? :D


#GladToBeYours :)